Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Hensat forpligtelse

Hvad er en hensat forpligtelse?

Hensatte forpligtelser repræsenterer midler, der er allokeret til at dække sandsynlige, men usikre økonomiske forpligtelser i en organisation. Disse forpligtelser, tidligere kendt som hensættelser, refererer til de beløb, der er reserveret i et regnskab for at imødekomme fremtidige, sandsynlige, men usikre udgifter eller forpligtelser. Det er vigtigt at skelne hensatte forpligtelser fra henlæggelser, da førstnævnte er specifikt designet til at dække kommende forpligtelser.

Hvad er formålet med hensatte forpligtelser?

Formålet med at hensætte forpligtelser er at sikre, at et regnskab for et givent år afspejler virkeligheden nøjagtigt. Dette betyder, at visse omkostninger, der delvist bør bogføres i det nuværende eller forrige regnskabsår, adresseres korrekt for at undgå misvisende information i fremtidige regnskaber. Hensatte forpligtelser betragtes ikke som en form for opsparing, men snarere som en nødvendig regnskabspraksis for at sikre nøjagtighed og retvisende information.

Hvordan registreres hensatte forpligtelser? 

Disse forpligtelser registreres på balancen og omkostningsføres i resultatopgørelsen, hvilket har den konsekvens, at virksomhedens egenkapital reduceres. De opgøres til kostpris, eller, hvis det ikke er muligt at fastsætte en nøjagtig kostpris, vurderes en forventet dagsværdi for at indfri forpligtelsen.

For at en forpligtelse kan kategoriseres som hensat, skal flere kriterier være opfyldt. Forpligtelsen skal være sandsynlig, men usikker, hvilket indebærer, at der er over 50% chance for, at de omstændigheder, der giver anledning til forpligtelsen, vil indtræffe. Desuden skal forpligtelsen være et resultat af begivenheder, der fandt sted før balancedagen, og det skal være sandsynligt, at opfyldelsen af forpligtelsen vil kræve brug af økonomiske ressourcer. Endelig skal forpligtelsen kunne måles pålideligt i monetære termer af virksomhedens ledelse.

Eksempler på hensatte forpligtelser

Eksempler på hensatte forpligtelser inkluderer garantier, forventede tab, udskudt skat, omstruktureringsomkostninger, pensioner, og fratrædelsesgodtgørelser. Det er dog ikke tilladt at indregne fremtidige forpligtelser, såsom vedligeholdelsesomkostninger eller planer om anskaffelse af anlægsaktiver, som hensatte forpligtelser.

Når grundlaget for en hensat forpligtelse ikke længere eksisterer, skal den pågældende forpligtelse tilbageføres, hvilket påvirker resultatopgørelsen.